Polityka prywatności

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową devaimer.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu lub wysłać zapytanie ofertowe.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest devaimer Hubert Juszczuk, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 30/34, 21-500, NIP 5372659459.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej [e-mail],
  3. numer telefonu.
 3. W przypadku Użytkownika zainteresowanego wyceną wykonywanej przez firmę devaimer Hubert Juszczuk usługi, Użytkownik, poza danymi o których mowa w ust. 2 powyżej może wskazać ponadto następujące dane osobowe:
  1. firmę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej,
  2. numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. adres siedziby,
  4. adres do korespondencji,
  5. numer NIP.
 4. Użytkownik zainteresowany wyceną wykonywanej przez firmę devaimer Hubert Juszczuk usługi, poza danymi o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 powyżej może przesłać ponadto dokument ze szczegółami projektu. Dane osobowe zawarte w tym dokumencie nie są przez nas przetwarzane, a podanie ich w przesyłanym do nas dokumencie jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email biuro@devaimer.pl

§ 3 Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych devaimer Hubert Juszczuk, poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres biuro@devaimer.pl najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.
 2. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony devaimer.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Firmą.

§ 4 Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. devaimer Hubert Juszczuk będąca administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.
 2. devaimer Hubert Juszczuk zapewnia aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,
  3. niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,
  4. adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
  5. przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do osiągnięcia celu przetwarzania,
  6. przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
  7. przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

§ 5 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez devaimer Hubert Juszczuk za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez devaimer Hubert Juszczuk usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
 2. devaimer Hubert Juszczuk wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3. devaimer Hubert Juszczuk wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. devaimer Hubert Juszczuk wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Edge
  2. przeglądarka Mozilla Firefox
  3. przeglądarka Chrome
  4. przeglądarka Safari
  5. przeglądarka Opera
 7. devaimer Hubert Juszczuk może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez devaimer Hubert Juszczuk przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. devaimer Hubert Juszczuk nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 6 Podsumowanie

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail biuro@devaimer.pl
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej devaimer.pl
devaimer_sygnet